Program kongresa

1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

s međunarodnim sudjelovanjem

3.-5. 11. 2017.
Hotel Osijek, Osijek

Petak, 3. studenoga 2017.

15.00		Otvaranje kongresa
		Josip Salapić (Državni tajnik Ministarstva pravosuđa)
		Dr.sc. Trpimir Goluža, dr.med. (predsjednik HLK)
		Prof.dr.sc. Željko Radić (dekan Pravnog fakulteta u Splitu)

SEKCIJA PORODNIŠTVO I GINEKOLOGIJA (CARSKI REZ)
15.15		Nina Bončić Mijatović (Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi) / Uloga Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u zdravstvenom sustavu
15.30		Krešimir Planinić, odvjetnik (Odvjetničko društvo Planinić, Šoljić i partneri d.o.o.) / Slobodno odlučivanje o rađanju djece - Hrvatska i svijet
15.45		Prof.dr.sc. Dubravko Habek, dr.med. (KB Sv.Duh) / Carski rez u 21. stoljeću - ide li Hrvatska putem estetske kirurgije ili lošom kliničkom praksom?
16.00		Doc.dr.sc. Ivan Fistonić, dr.med. (Ordinacija Fistonić), Amila Filipović, dr.med. (Poliklinika Medikol) / Medicinsko-pravna veza između izvanbolničke i bolničke ginekološke i opstetričke skrbi i prakse
16.15		STANKA ZA KAVU
16.40		Doc.dr.sc. Željko Duić, dr.med. (KB Merkur) / Stav zatkom kao obligatno pravo na carski rez?
16.55		Doc.dr.sc. Faris Mujezinović, dr.med., prof.dr.sc. Iztok Takač, dr.med. (UKC Maribor) i dr.sc. Mirna Vuković Bobić, dr.med. (Kaiser Franz Josef Spital, Beč) / Carski rez - iskustva u zemljama EU
17.10		Prof.dr.sc. Damir Roje, dr.med. (KBC Split) / Fetalna hipoksija, CTG i carski rez: medicinsko-pravne dvojbe ili koliko imamo hipoksične djece i koliko je zapravo hipoksično dijete
17.25		Deana Švaljug, bacc. med. tehn., mag. rehab. educ. (Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci) / Porođaj u kući u Hrvatskoj: od zakonskih okvira do tajnovitih porođaja
17.40		STANKA ZA KAVU
18.00		Mr.sc. Jasna Karačić: (Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata) / Carski rez kao pravo pojedinca
18.15		Dr.sc. Branko Brkić, dipl.iur. (Ustavni sud RH) / Odgovornost liječnika kod liječenja na zahtjev u RH
18.30		Željka Kuljak, bacc. obs., mag. med. techn. (Škola za primalje, Zagreb) / Postoji li tim za porođaje - Uloga drugih zdravstvenih radnika pri porodu

PANEL RASPRAVA: VJEŠTAČENJA I VJEŠTACI U GINEKOLOGIJI I PORODNIŠTVU
18.45-19.30	Moderator: prof.dr.sc. Dubravko Habek, dr.med.

Subota, 4. studenoga 2017.

SEKCIJA ANESTEZIOLOGIJA/INTENZIVNA MEDICINA
08.00		Prof.dr.sc. Jozo Čizmić (Pravni fakultet u Splitu) / Aktualno stanje na područja medicinskog prava
08.15		Doc.dr.sc. Marija Selak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) / Tko je žena, tko (što) je dijete
08.30		Ivana Kopjar, dipl.iur. (HLK): Odgovornost liječnika anesteziologa/intenzivista u disciplinskom i prethodnom postupku
08.45		Mag. Boštjan Valenčić (Okružni državni tužilac, Republika Slovenija) / Pojam i biće KD nesavjesnog liječenja kritično teških bolesnika
09.00		Ivica Veselić, dipl.iur. (Županijski sud u Zagrebu) / Materijalno-pravni značaj dijagnostičko-terapijskih smjernica u odlučivanju
09.15		Nina Mišić Radanović, mag.iur. ( Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu) / Odgovornost liječnika u slučaju timskog rada
09.30		Slavica Banić, dipl.iur. (bivša Ustavna sutkinja) / Defensivna medicina u intenzivnoj medicini i anesteziologiji
09.45		STANKA ZA KAVU
10.00		Prof.dr. sc. Hrvoje Kačer (Pravni fakultet u Splitu) / Tko je advokat pacijenta u jedinicama intenzivne medicine
10.105		Prof.dr.sc. Suzana Kraljić (Pravni fakultet u Mariboru) / Informirani pristanak i pravo na obaviještenost pacijenta u jedinicama intenzivne medicine s pregledom europske sudske prakse
10.30		Doc.dr.sc. Suzana Vuletić, (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku); dr. sc. Amabilis Jurić (Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu) / Utjecaj vjerskog uvjerenja na tijek liječenja bolesti
10.45		Mr.sc. Drago Paušek, dr.med. (Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta) / Anticipirana naredba u medicini
11.00		Doc.dr.sc. Blanka Kačer (Pravni fakultet u Splitu) - Doniranje organa - pravni pogledi
11.15		Vlasta Merc, dr.med., Vlasta Klarić, dr.med., (KB Dubrava) / Eksplantacija i transplantacija- medicinsko etičke dvojbe i standardi
11.30		STANKA ZA KAVU
11.45		Dr.sc.Hrvoje Vojković, dipl.iur. / Građanskopravni standard dužne pažnje liječnika u obavljanju medicinskog tretmana nad maloljetnim pacijentom
12.00		Ivan Bekavac, dr.med. (HLK, Klinika za dječje bolesti Zagreb) / Opravdanost dopunskih/zamjenskih sredstava u anesteziologiji
12.15		Andrija Stojanović (Certitudo) / Objektivna odgovornost liječnika
12.30		Prof.dr.sc. Lada Zibar, dr.med. (KBC Osijek) / Jeli dopuštena smrt po europskom pravu - sudska praksa
12.45		Miran Cvitković, dr.med., mr.sc. Ante Klarić, dipl.iur. (HLK) / Smije li liječnik dopustiti smrt

PANEL RASPRAVA (PRAVNI POLOŽAJ ANESTEZIOLOGA U MEDICINI, ANESTEZIOLOG KAO VJEŠTAK, ANESTEZIOLOG KAO NOSITELJ TIMA)
13.00-13.45	Moderator: dr.sc. Jadranka Pavičić Šarić, dr.med. (KB Merkur)
13.45-14.30	RUČAK za sve sudionike kongresa
14.30		SLOBODNE TEME I POSTERI

14.30		IZLET U VUKOVAR I ILOK (uz nadoplatu)

Nedjelja, 5. studenoga 2017.

SEKCIJA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE
09.00		Prim. Ante Zvonimir Golem, dr.med. (HLK) / Politika vs struka - specijalističko usavršavanje
09.15		Andrej Tödtling, dipl.iur. (Odvjetnički ured Tödtling) / Pravilnik o specijalističkom usavršavanju- sve izmjene i dopune pravilnika i ugovornih odnosa
09.30		Davor Lazić, dipl.iur. (Odvjetnički ured Lazić) / Tužbe po ugovorima o specijalističkom usavršavanju - sudska praksa
10.45		Dr.sc. Krešimir Luetić, dr.med., Ivan Lerotić, dr.med. (HLK) / Sve dvojbe specijalističkog usavršavanja u RH - koncept HLK
10.00		Ivan Raguž, dr.med. (HLK) / Specijalizacije u EU
10.15		STANKA ZA KAVU
10.45		Dr.sc. Hajrija Mujović Zornić, dipl.iur. (Institut društvenih nauka, Beograd) / Specijalizacije liječnika u Srbiji i zemljama izvan EU
11.00		Prof.dr.sc. Mirko Klarić (Pravni fakultet u Splitu) / Položaj i uloga liječničke profesije u javnoj zdravstvenoj službi
11.15		Snježana Cerjan, mag.iur. (Udruga pravnika u zdravstvu) / Specijalističko usavršavanje s pozicije poslodavca ustanove koja provodi specijalističko usavršavanje
11.30		Prof.dr.sc. Renata Perić (Pravni fakultet u Osijeku), doc.dr.sc. Zoran Šinković (Pravni fakultet u Splitu) / Oporezivanje zdravstvenih usluga
11.45		Izv.prof.dr.sc. Ines Medić (Pravni fakultet Split) / Pravni aspekti prekogranične mobilnosti zdravstvenih radnika – europska i globalna perspektiva

PANEL RASPRAVA (KAKO RIJEŠITI PROBLEM SPECIJALIZACIJA / SPECIJALISTIČKIH UGOVORA U RH)
12.00-12.45	Moderator: doc.dr. Alen Protić, dr.med. (HLK)
		Dodjela nagrada i plaketa i predstavljanje knjige
		Zdravstveno staleško-strukovno pravo
13.00		ZAVRŠETAK SKUPA
14.00		RUČAK za sve sudionike kongresa
DRUGA OBAVIJEST